گواهی رتبه علمی

گواهی رتبه علمی

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در آخرین ارزیابی وزارت علوم، موفق به کسب رتبه ب شده است.

دریافت گواهی