تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک (CSRAR) - پرسش‌های متداول