شماره‌های پیشین نشریه

 اطلاعات آماری نشریه

 تعداد دوره‌ها

 2

 تعداد شماره‌ها

4

 تعداد مقالات ارسال شده

95 

 درصد پذیرش

34 درصد

 تعداد نویسندگان

 147 نفر

 تعداد داوران

 151 نفر

 

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

 

نوع نشریه: دو فصلنامه
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) نسخه چاپی: 611-2423
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) نسخه الکترونیک:
4603-2588
صاحب امتیاز: دانشگاه زابل
مدیر مسؤول: دکتر اسماعیل سیدآبادی
سردبیر: دکتر محمد رضا اصغری پور
نشانی: زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، نشریه  تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
شماره تماس: 31232102(54)98+
نشانی پست الکترونیک: csraa@uoz.ac.ir   and   csraa.uoz1@gmail.com

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-290 

4. اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر انتقال مجدد مواد ذخیره‌ای در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای

صفحه 167-177

10.22034/csrar.2021.86178.1008

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


13. تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

صفحه 281-290

10.22034/csrar.2021.265929.1079

پروانه استخدامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ حسن قربانی قوژدی


ابر واژگان