دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی اثر مدیریت آبیاری، کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادام‌زمینی(Arachis hypogaea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

10.22034/csrar.2021.296728.1109

مجید عاشوری؛ زینب خشوعی؛ حمیدرضا دورودیان؛ ابراهیم امیری؛ ناصر محمدیان روشن


2. ارزیابی پایداری مبتنی بر امرژی در پنج بوم‌نظام عمده کشاورزی هیرمند، استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

10.22034/csrar.2021.311181.1146

سمیه میرشکاری؛ مهدی دهمرده؛ محمد رضا اصغری پور؛ سید احمد قنبری؛ اسماعیل سیدآبادی


3. ارزیابی اثر محلول‌پاشی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر بر رشد و عملکرد ارقام جو تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22034/csrar.2022.297001.1111

رامین روشنی؛ علی سلیمانی؛ مهرداد محلوجی؛ محمدرضا نادری


4. آنالیز رشد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) با استفاده از پارامترهای اندازه‌گیری شده تحت تیمارهای متفاوت آبیاری و مالچ پلاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22034/csrar.2021.299980.1121

سیاوش برده جی؛ محمد بنایان؛ سارا زارع؛ مهرداد محلوجی؛ عباس نصیری دهسرخی