نویسنده = علی نصرالله زاده اصل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

علی نصرالله زاده اصل؛ قهرمان صداقت