تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک (CSRAR) - راهنمای نویسندگان