تاثیر موقعیت مکانی بذر روی پایه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد در گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L) تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اهواز، ایران

چکیده

اندازه بذر و موقعیت مکانی بذر در روی پایه مادری، برکیفیت بذر تاثیر می‌گذارد. جهت بررسی اثر موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری بر عملکرد و اجزای عملکرد گوار تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در خرداد ۱۳۹۵ در مزرعه‌ تحقیقاتی در شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان اجرا گردید. تیمارها شامل تنش خشکی (عامل اصلی) در سه سطح: شاهد(۹۰ درصد ظرفیت زراعی)، تنش متوسط(۶۰ درصد ظرفیت زراعی)، تنش شدید(۳۰ درصد ظرفیت زراعی) و موقعیت مکانی بذر روی گیاه مادری (عامل فرعی) در ۹ سطح شامل: غلاف راس بوته (ابتدای غلاف، وسط غلاف، انتهای غلاف)، غلاف میانی بوته (ابتدای غلاف، وسط غلاف، انتهای غلاف) و غلاف پایین بوته (ابتدای غلاف، وسط غلاف، انتهای غلاف) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی بر همه صفات و اثر موقعیت بذر بر همه صفات بجز تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. برهمکنش موقعیت بذر و تنش خشکی روی تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح یک درصد و بر ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد جوانه‌زنی در سطح پنج درصد معنی‌دار شد. مقایسه میانگین‌ نشان داد که بذر غلاف‌ پایین و میانی بوته نسبت به غلاف‌ بالای بوته درصد جوانه‌زنی و عملکرد بهتری داشتند، همچنین در شرایط تنش خشکی بذرهای غلاف‌ پایینی و میانی بوته عملکرد بهتری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed position on native rootstock on yield and yield components in guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) under drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Zahra Vaziri 1
  • Seyed Mohsen Moussavi Nik 2
  • Ahmad Ghanbari 2
  • Mohammad Amin Asoodar 3
1 Faculty of Agriculture, Zabol University, Iran
2 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran
3 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, University of Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Seed size and seed position on native rootstock affect seed quality. To study the effect of seed position on native rootstock on yield and yield components of guar under drought stress, an experimental split plot in a completely randomized block design with three replications was conducted in June 2016 at the research station in the Mollasani City in Khuzestan. The treatment consisted of drought stress (main factor) in three levels: control (90% FC), moderate stress (60% FC) and high stress (30% FC) and seed position (sub) on 9 levels including seeds elementary, middle and bottom covers of the bottom, middle and top of the plant. Analysis of variance showed that drought stress affected all traits and seed position affected all traits except number of seed per pod, significantly at 1% level. The interaction effect of seed position and drought was significant on the number of branches, number of pods per plant, seed weight and seed yield at 1% and plant height, biological yield, harvest index, and germination percentage at 5% level. Comparison of mean showed that the seeds of the lower and middle pods had better germination percentage than the plant pods. Also, under drought stress conditions, lower and middle pod seedlings showed better yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Germination percentage
  • Seed position
  • Seed size
  • 1000 grain weight