بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات شیمیایی در جمعیت لاین‌های خالص نوترکیب توتون شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

2 عضو هیات علمی-گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

4 دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

10.22034/csrar.2022.310590.1143

چکیده

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی ویژگی‌های شیمیایی در 55 لاین خویش آمیخته نوترکیب حاصل از تلاقی ژنوتیپ‌های SPT406 (والد پدری) و Basma Seres 31 (والد مادری) بررسی شد. از برگ‌های میانی (کمر برگ) هر لاین در هر تکرار تعداد 20 برگ بطور تصادفی انتخاب و درصد عناصر شیمیایی از قبیل کلر، محتوای قند، نیکوتین و محتوای خاکستر به روش پیشنهادی CORESTA تعیین گردید. تجزیه واریانس نشان داد که بین لاین‌های مورد بررسی در رابطه با تجمع کلر در برگ و مقدار نیکوتین اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد. تجزیه همبستگی نشان داد همبستگی منفی و معنی‌دار بین صفات قند و نیکوتین و همبستگی مثبت و معنی‌دار بین صفات قند و خاکستر وجود دارد. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نشان داد که تعداد سه مؤلفه از چهار مؤلفه اصلی بیشترین نقش را در تبیین تنوع موجود در بین افراد دارند. همه صفات بغیر از صفت تجمع کلر در برگ همبستگی منفی با مؤلفه اول نشان دادند. در تجزیه خوشه‌ای به روش وارد، جمعیت مورد مطالعه در چهار گروه مجزا گروه‌بندی شدند. نتایج مقایسه میانگین صفات در گروه‌های حاصل از تجزیه خوشه‌ای با استفاده از آزمون SNK در سطح احتمال یک درصد نشان داد که افرادی که در گروه یک قرار دارند از نظر اکثر صفات مورد مطالعه دارای مقادیر بیشتر هستند. بر اساس پژوهش اخیر، تنوع ژنتیکی گسترده‌ای برای محتوای نیکوتین و کلر در جمعیت مورد بررسی مشاهده شد که می‌تواند در برنامه‌های به‌نژادی توتون شرقی مورد استفاده قرار گیرد. تولید واریته‌های مطلوب با کاهش متوسط هزینه‌های تولید درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying genetic variation in recombinant inbred lines of oriental tobacco based on chemical traits

نویسندگان [English]

 • Parviz Goudarzi Mokri 1
 • Reza Darvishzadeh 2
 • Bahram Maleki Zanjani 3
 • Marjan Jannatdoust 4
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Zanjan University
2 Academic member, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University
3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Zanjan University
4 Phd Student in Plant Genetics and Breeding, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Urmia University.
چکیده [English]

In the present study, genetic diversity of an oriental tobacco population consists of the 55 recombinant inbred line (Basma seres 31 × SPT 406) was evaluated for chemical traits. From the middle leaves of each genotype, 20 leaves were randomly selected in each replication and the percentage of chemical elements such as chlorine, sugar content, nicotine and ash content was determined using the method proposed by CORESTA. Analysis of variance revealed significant difference among the studied lines for nicotine and chlorine concentration traits. Significant negative correlation was observed between nicotine and sugar and significant positive correlation was observed between sugar and ash traits. The results of principal component analysis showed that 3 of the 4 main components play the most important role in explaining the total diversity among individuals and all traits except chlorine concentration showed negative correlation with the first component. Using cluster analysis by Ward’s method, the studied population was grouped into 4 separate subgroups. Group mean comparison using Tukey test showed that individuals in group 1 have the higher values for most of the studied traits. According to the present study, an extensive genetic variability for nicotine and chlorine content was observed in the studied population that can be exploited in oriental tobacco breeding programs. Production of desirable varieties, increases farmers' incomes by reducing the average production costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorine
 • correlation analysis
 • nicotine
 • tobacco

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 30 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 مرداد 1401