تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط تداخل علف های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان قطع آبیاری در دو شرایط تداخل و عدم تداخل علف هرز، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. زمان قطع آبیاری (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله گلدهی، قطع آبیاری در مرحله دانه بستن و کشت دیم به عنوان کرت اصلی و تداخل علف هرز (تداخل و عدم تداخل) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که در سال پرباران عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز واکنشی به زمان قطع آبیاری نشان نداد اما در سال کم باران بالاترین عملکرد دانه و اسانس با آبیاری کامل به دست امد و تاخیر در زمان قطع آبیاری اثرات منفی کمتری بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز داشت. تداخل علف های هرز به صورت معنی داری سبب کاهش ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد اسانس شد اما درصد اسانس تحت تاثیر تداخل علف های هرز قرار نگرفت. تداخل علف های هرز در کلیه رژیم های آبیاری سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد شد. تاخیر در قطع آبیاری هم در شرایط تداخل و هم عدم تداخل عملکرد دانه و اسانس بیشتری را تولید کرد. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد در سالهای پرباران عملکرد دانه و اسانس تحت تاثیر زمان قطع آبیاری قرار نمی کیرد اما در سالهای کم باران آبیاری کامل زیره سبز هم در شرایط تداخل و هم عدم تداخل عملکرد دانه و اسانس بیشتری را تولید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different irrigation cut-off times on yield and yield components of cumin in weed interference conditions

نویسندگان [English]

 • Hassan Bahrami 1
 • Mohammad Armin 2
 • Matin jamimoeini 1
 • abbas abhari 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Sabzevar
3 Department of Agronomy, Payame Noor University, Tehran 19395 4697, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation cut-off time in weed interference conditions, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with 3 replications in the two cropping years 2018 and 2019. Irrigation cut-off time (full irrigation, irrigation cut-off in flowering stage, irrigation cut-off in seed-filling stage and rainfed cultivation) were considered as main plot and weed interference (interference and non-interference) was considered as sub-plot. The results showed that in the rainy year, the yield and yield components of cumin did not response to irrigation cut-off times, but in the drought year, the highest seed and essential oil yield was obtained with full irrigation and delay in cessation of irrigation had less negative effects on yield and components. Weed interference significantly reduced height, number of lateral branches, number of umbels per plant, number of seeds per umbel, 1000-seed weight, seed yield and essential oil yield, but essential oil percentage was not affected by weed interference. Weed interference in all irrigation regimes reduced yield and yield components. Delays in cessation of irrigation produced more grain and essential oil yield in both interference and non-interference conditions. In general, the results showed that in rainy years, seed and essential oil were not affected by irrigation cut-off time, but in low rainy years, full cumin irrigation produces more grain yield and essential oil in both interference and non-interference conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Cumin Drought Stress
 • Irrigation Regime
 • Weed Interference

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401