تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه داروئی خار مریم (Silybum marianum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل

2 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل

چکیده

تنش کمبود آب رفتار گیاهی را از طریق تاثیر بر متابولیسم گیاهی تغییر داده و بنابراین تاثیر زیادی در تولیدات گیاهان دارد. به منظور ارزیابی تاثیر تنش خشکی روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه خار‌مریم، تیمارهای 100درصد، 75 درصد، 50 درصد و 25 درصد نیاز آبی گیاه در گلخانه شهرستان هیرمند روستای شندل بر گیاه اعمال و برداشت در مراحل مختلف شامل 6 و 13 هفته بعد از کاشت انجام و صفاتی نظیر وزن خشک، وزن تر، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، پروتئین، پرولین و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی‌داری در اثر زمان برداشت، سطوح مختلف آبیاری و اثر متقابل زمان برداشت و سطوح مختلف آبیاری نشان داد. میزان کاروتنوئید با افزایش شدت تنش در هر دو مرحله برداشت شروع به کاهش کرد. میزان کلروفیل a در مرحله 6 هفته بعد از کاشت، کمتر از 13 هفته بعد از کاشت بود ولی در هر دو مرحله، با افزایش تنش میزان آن کاهش پیدا کرد. میزان پروتئین و پرولین نیز با افزایش شدت تنش افزایش یافت. میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی نیز با افزایش شدت تنش افزایش یافت، بطوریکه در شرایط 100 درصد نیاز آبی‌ کمترین مقدار و در شرایط 25 درصد نیاز آبی به حداکثر مقدار رسید. نتایج این تحقیق ثابت کرد که گیاه خارمریم سازگاری خوبی به تنش خشکی داشته که احتمالا به دلیل کاهش صدمات اکسیداتیو با القای سیستم آنتی‌اکسیدانی و تجمع اسمولیت‌هایی نظیر پرولین و پروتئین می باشد که این تغییرات نوعی سازگاری به شرایط تنش محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different irrigation treatment on physiology and biochemical traits of milk thistle (Silybum marianum)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Sarani 1
 • Maryam Allahdou 2
 • Leila Mehravaran 2
 • Halime Piri 3
1 MSc. Student
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol
چکیده [English]

Water stress alters plant behavior through its effect on plant metabolism, therefore has a great impact on plant production. In order to evaluate the effect of drought stress on physiological and biochemical traits of milk thistle, treatments of 100%, 75%, 50% and 25% water requirement were applied in the greenhouse of Shandel village, Hirmand city. Harvest was done at different stages including 6 and 13 weeks after planting. Traits such as dry weight, fresh weight, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, proteins and proline levels and the activity of antioxidant enzymes were measured. The results of analysis of variance showed significant differences in harvest time, different irrigation levels and the interaction of harvest time and different irrigation levels. Carotenoid levels began to decrease with increasing stress intensity in both harvest stages. The amount of chlorophyll a in the stage 6 weeks after planting was less than 13 weeks after planting, but in both stages, its amount decreased with increasing stress. Protein and proline levels also increased with increasing stress intensity. The activity of antioxidant enzymes also increased with increasing stress intensity, so that in 100% of water requirement, reached the minimum value and in 25% of water requirement reached the maximum value. The results of this study showed milk thistle has a good adaptation to drought stress, which is probably due to the reduction of oxidative damage by induction of antioxidant system and accumulation of osmolytes such as proline and protein, which changes are a kind of adaptation to stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • milk thistle
 • Ascorbate peroxidase
 • Catalase
 • Photosynthetic pigments

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 اردیبهشت 1400