نویسنده = محمدجواد بابائی زارچ
تعداد مقالات: 1
1. اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-142

محمدجواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ سید وحید اسلامی