ارزیابی عملکرد دانه آفتابگردان و ویژگی‌های خاک تحت تأثیر کودهای شیمیایی و دامی و روش-های مختلف خاک‌ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کودهای دامی و شیمیایی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد دانه آفتابگردان به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1399-1398 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. عامل اصلی روش‌های خاک‌ورزی شامل گاوآهن برگردان‌دار + دیسک، پنجه‌غازی + دیسک، و دیسک بود. عامل فرعی سطوح کودی شامل عدم مصرف کود، 100 کیلوگرم در هکتار دی‌آمونیوم فسفات، کود دامی 25 تن در هکتار+دی‌آمونیوم فسفات 100 کیلوگرم در هکتار، کود دامی 50 تن در هکتار + دی‌‌آمونیوم فسفات 100 کیلوگرم در هکتار، کود دامی 25 تن در هکتار، کود دامی 50 تن در هکتار بود. نتایج نشان داد بیش‌ترین تخلخل خاک در عمق 20 سانتی‌متر (82 درصد) با کاربرد دی‌آمونیوم فسفات 100 کیلوگرم در هکتار شرایط خاک‌ورزی پنجه‌غازی + دیسک و در عمق 40 سانتی‌متر (8/86 درصد) کاربرد 50 تن کود دامی در هکتار در شرایط پنجه‌غازی + دیسک و بیش‌ترین وزن هزار دانه (2/14 درصد) عملکرد دانه (8/84 درصد) با کود دامی 25 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی گاوآهن برگردان‌دار + دیسک بدست آمد. خاک‌ورزی با دیسک به همراه کود دی‌آمونیوم فسفات 100 کیلوگرم در هکتار جهت حفظ رطوبت خاک مناسب بود در این راستا، اگر کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی مدنظر قرار بگیرد، کاربرد کود دامی 25 تن در هکتار در شرایط خاک‌ورزی با دیسک برای حفظ رطوبت خاک توصیه می‌شود. همچنین به منظور افزایش عملکرد دانه و وزن هزار دانه می‌توان کاربرد کود دامی 25 تن در هکتار را در خاک‌ورزی متداول توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sunflower seed yield and soil properties under the influence of chemical and manure fertilizers and different tillage methods

نویسندگان [English]

 • siavash Aryafar 1
 • Alireza Sirousmehr 2
 • issa khammari 2
 • َAhmad Ghanbari 2
 • Esmaeel Seyedabadi 2
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol , Zabol, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol , Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of manure and chemical fertilizers on soil properties and sunflower seed yield, the present study was conducted in the form of split plots in a randomized complete block design with three replications in the crop year 2019-2020 at the Research Farm of University of Zabol. The main factor of tillage methods included moldboard plow + disc, chisel plow + disc, and disc. Sub-factor of fertilizer levels included non-fertilizer, 100 kg/ha diamonium phosphate, 25 tons/ha manure + 100 kg/ha diamonium phosphate, 50 tons/ha manure + 100 kg/ha diamonium phosphate, 25 tons/ha manure, 50 tons/ha manure. The results showed that highest amount was obtained with the application of 100 kg/ha diamonium phosphate in tillage conditions with chisel plow + disc for soil porosity at a depth of 20 cm (82%), with the application of 50 tons/ha manure in tillage conditions with chisel plow + disc for soil porosity at a depth of 40 cm (86.8%), and with the application of 25 tons/ha manure in tillage conditions with moldboard plow + disc for 1000-seed weight (14.2%) and seed yield (84.8%). Disc tillage with 100 kg/ha diamonium phosphate fertilizer was suitable to maintain soil moisture, and in this regard, if a decrease in the consumption of chemical inputs is considered, the use of 25 tons/ha manure with disc tillage is recommended to maintain soil moisture. Also, in order to increase seed yield and 1000-seed weight, the use of 25 tons/ha manure in conventional tillage can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic fertilizer
 • Plowing
 • Porosity
 • Seed thousand weight
 • Soil structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1400