بررسی وضعیت خصوصیات شیمیایی خاک و ترسیب کربن در سامانه‌های تولید مبتنی بر گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تایباد، شهرک امام حسین، جهادکشاورزی

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

ترسیب دی‌اکسید کربن اتمسفر در خاک از طریق مدیریت به‌زراعی از جمله اقدامات موثر در نیل به کشاورزی پایدار می‌باشد. این پژوهش به منظور بهره‌گیری از مجموعه اقدامات زراعی مطلوب در سامانه‌های تولید متنوع با هدف بهبود وضعیت خصوصیات شیمیایی خاک و ترسیب کربن با محوریت گیاه گندم طی دو سال زراعی 97-98 و 98-99 در مزرعه‌ای در دشت کرات تایباد اجرا شد. در این تحقیق عامل سیستم کشت در چهار سطح آیش‌ـ‌گندم، منداب‌ـ‌گندم، ماش‌ـ‌گندم و ذرت‌ـ‌گندم و عامل سطوح کود نیتروژن (100 ، 50 درصد و بدون مصرف کود نیتروژن) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد سیستم کشت منداب-گندم با 4/71 درصد بیشترین و سیستم کشت آیش گندم با 6/28 درصد کمترین افزایش کربن آلی خاک را تجربه کردند. نیتروژن خاک نیز متاثر از افزایش کربن آلی خاک عمدتا در دو سیستم کشت منداب-گندم (5/20 درصد) و ماش-گندم (8/12 درصد) افزایش معنی‌داری یافت، در حالیکه در دو سیستم کشت آیش-گندم و ذرت گندم به ترتیب 5/2 و 2/10 درصد باعث تخلیه نیتروژن کل خاک گردید. همه سطوح سیستم کشت باعث افزایش فسفر در طی دو سال آزمایش گردید. نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد که کاهش اسیدیته در خاکهای قلیایی کلید موفقیت در افزایش دسترسی گیاه به فسفر (**37/0- =r) و آهن (**33/0- = r) است. به نظر می‌رسد سیستم‌های کشت متفاوت بسته به میزان کمی و کیفی بقایای گیاهی، مسئول تغییرات کربن آلی خاک و متعاقب آن تغییر در خصوصیات شیمیایی خاک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Soil Chemical Properties and the Carbon Sequestration in Wheat-Based Production Systems

نویسندگان [English]

 • Javad Etezadi Jame 1
 • Seyed Vahid Eslami 2
 • Majid Jami Al-Ahmadi 2
 • Mohamad Hassan Sayyari 2
1 Taybad, Shahrak Emam Hossein, Jahad Keshvarzi
2 Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, University of Birjand
چکیده [English]

Sequestering atmospheric CO2, through cultural management is amongst effective practices toward sustainable agriculture. This field study was conducted to employ optimized cultural practices in diversified production systems to attain improved soil chemical properties and carbon sequestration with a focus on wheat production over two cropping seasons (2019-2020 and 2020-2021) at Karaat plain in Taybaad. The experimental factors included planting system with four levels (fallow-wheat, mung bean-wheat,, corn-wheat, and wild rocket-wheat,) and nitrogen fertilizer in three levels () were arranged as a factorial trial based on RCBD. Soil chemical properties such as acidity, organic carbon, total nitrogen, as well as available phosphorus and iron of the soil were measured. Carbon sequestration was measured through subtracting the carbon content at the beginning of the experiment and end of it. The results showed that the cropping system had a significant effect on the soil chemical properties, also nitrogen fertilizer levels had a significant effect on soil organic carbon properties, total soil nitrogen and carbon sequestration. The results showed that changes in soil organic carbon and nitrogen are mainly responsible for changes in soil chemical properties. Moreover, crop rotation and eliminating the fallow period had significantly affected the sequestration of atmospheric CO2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cover crops
 • Cropping systems
 • Nitrogen
 • Organic carbon
 • Rotation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1401