اثر تغذیه کودی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گندم تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.375155.1298

فاطمه چهار لنگ بدیل؛ خسرو عزیزی؛ حمید رضا عیسوند؛ علی حیدر نصرالهی؛ احمد اسماعیلی


تأثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول بر بهبود اثر تنش یخزدگی در رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل شده و مزرعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/csrar.2023.322666.1177

محمد کریمان؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ سعید صادق زاده حمایتی