کلیدواژه‌ها = گیاهان روغنی
واکنش کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) به مدیریت تغذیه در نظام کشاورزی پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-146

10.22034/csrar.2023.344249.1243

عباس رحیمی؛ شیوا خالص رو؛ سمیرا زارعی


اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن دو رقم آفتابگردان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-76

10.22034/csrar.01.01.06

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ هاشم مروانه؛ نورالله خیری؛ عیوب امیری