کلیدواژه‌ها = تجزیه همبستگی
بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات شیمیایی در جمعیت لاین‌های خالص نوترکیب توتون شرقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 183-195

10.22034/csrar.2022.310590.1143

پرویز گودرزی مکری؛ رضا درویش زاده؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مرجان جنت دوست