کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
نقشه‎یابی نواحی ژنومی کنترل‎کننده ویژگی‎های زراعی جمعیت هاپلوئید مضاعف جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 5، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 689-706

10.22034/csrar.2023.319546.1166

موسی خمری؛ محمود سلوکی؛ براتعلی فاخری؛ رضا اقنوم؛ نفیسه مهدی نژاد؛ لیلا مهراوران