نویسنده = �������������� ������������������ ��������