نویسنده = ������������ ���������������������� ����������