نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد گندم آبی و دیم در منطقه بجنورد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 163-176

10.22034/csrar.2021.290842.1096

محمد نادریان فر؛ الهام حیدری قرایی