نویسنده = ���������� ���������� �������������� ������������