نویسنده = ������������ ��������������
بررسی تراکم و غالبیت علف‎های هرز تاکستان‎های شهرستان میاندوآب و تأثیر آن بر روی عملکرد انگور

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 17-35

10.22034/csrar.2023.326559.1185

آرزو مولودی؛ علیرضا پیرزاد؛ مجید رستمی؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ عبدالرضا احمدی


اثر رقم و تاریخ کاشت لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.)بر جمعیت و رشد علف‌های هرز

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 225-240

10.22034/csrar.2023.329007.1188

عبدالرضا احمدی؛ احمد گودرزی؛ محمدحسن کوشکی