نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مالچ مواد آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.) در پاسخ به رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 77-95

10.22034/csrar.2021.269538.1082

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ زینب زنگانه؛ کامران منصور قناعی پاشاکی