نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-166

10.22034/csrar.2021.260939.1070

عباس یعقوب زاده؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی