نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرگذاری کیتوزان بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زنیان (.Carum copticum L)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-64

10.22034/csrar.01.01.05

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ مجتبی سراجی