نویسنده = منصوره کرمانی
مطالعه تحمل فیزیولوژیکی چغندرقند به تنش خشکی با مصرف اسید سالیسیلیک

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 429-446

10.22034/csrar.2023.356848.1268

عباس ابهری؛ مجید سیدآبادی؛ منصوره کرمانی