نویسنده = ������������ ��������
واکنش کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) به مدیریت تغذیه در نظام کشاورزی پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 133-146

10.22034/csrar.2023.344249.1243

عباس رحیمی؛ شیوا خالص رو؛ سمیرا زارعی