نویسنده = ���������� ������������
تأثیر سیلیکون و سالسیلیک اسید بر عملکرد کمی و برخی خصوصیات کیفی برنج

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 121-131

10.22034/csrar.2023.336740.1221

عادله ثقفی؛ مصطفی حیدری؛ منوچهر قلی پور؛ الهیار فلاح