نویسنده = ������������ ����������
کارایی مدل DSSAT در شبیه‌سازی عملکرد دانه گندم در مدیریت‌های مختلف مصرف کود شیمیایی و آلی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 185-196

10.22034/csrar.2023.333132.1207

محمدرضا امداد؛ آرش تافته؛ فرهاد مشیری؛ سیدعلی غفاری نژاد