دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
4. مقایسه ژنوتیپ‌های گندم نان متحمل به تنش کم‌آبی آخر فصل رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

صفحه 33-41

آرزو عبدی؛ محمد رضایی؛ امین عباسی؛ عبداله جوانمرد؛ مجتبی نورآیین؛ حمید حاتمی ملکی


5. تاثیر قارچ ریشه Glomus interaradices بر روی فعالیت های آنزیمی و شرایط رشدی هشت ژنوتیپ گندم

صفحه 43-53

سید کاظم صباغ؛ محمد رضا سرافراز اردکانی؛ مرضیه طاهری؛ حمید رضا بلوک یزدی


9. ارزیابی عملکرد نیشکر تحت تاثیر سطوح آبیاری و کود با استفاده از مدل Aquacrop

صفحه 87-96

فرزاد حق نظری؛ مهشید قنبریان؛ علی شینی دشتگل؛ ویدا ورناصری