اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاخ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند،بیرجند ایران

2 بیرجند

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت تاج خروس سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال 1391 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل شش رقم آفتابگردان (آذرگل، فرخ، یوروفلور، سیرنا، جامع اصفهان و پروگرس) و چهار تراکم مختلف تاج خروس سفید (صفر، 5، 10 و 15 بوته در متر مربع) بود. در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم تاج خروس سفید عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان کاهش یافت. با افزایش تراکم علف‌هرز از صفر به 15 بوته در متر مربع کاهش در عملکرد میانگین دانه ارقام برابر 2/40 درصد بود. رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام توانایی بیشتری برای تولید دانه داشت (789/5 کیلو گرم در هکتار) امّا رقم فرخ کمترین درصد کاهش عملکرد دانه (26/22 درصد) را نسبت به شاهد در تراکم 15 بوته در مترمربع تاج خروس سفید را از خود نشان داد. به طور کلی ارقام پروگرس، یوروفلور و جامع اصفهان ارقامی با قدرت رقابتی بالا و رقم آذر گل رقمی با قدرت رقابتی ضعیف در برابر تاج خروس سفید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of tumble pigweed (Amaranthus albus L.) competition on yield and yield components of six cultivars of sunflower (Helianthus annuus L.) in Birjand region

نویسندگان [English]

  • mohammad javad babaie zarch 1
  • sohrab mahmodi 2
  • seyed vahid eslami 2
1 university of birjand
2 birjand
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of tumble pigweed competition on yield, yield components and grain quality of six cultivars of sunflower, a factorial experiment based on completely randomized design was conducted at the research farm of College of Agriculture, University of Birjand in 2012. The factors were four different weed densities (0, 5, 10 and 15 plants/m2).and six cultivars of sunflower (Azargol, Jame Esfahan, Syrna, Farrukh, Progress and Euroflor). The results showed that increasing of weed density decreased yield and yield components of sunflower. When weed density increased from zero to 15 p/m2, grain yield of sunflower decreased by 40/2 %. Jame Esfahan cultivar produced the most grain yield (5.789 kg/ha) among other cultivars, and Farrukhi cultivar had the least percentage of grain yield loss in Weed density of 15 p/m2. In generally, Progress, Euroflour and jeme-esfahan cultivars have the most competitiveness and Azargol cultivar showed the least competitiveness against tumble pigweed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azargol
  • Farrukh
  • Oil seeds
  • tumble pigweed

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 24 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1397