تاثیر کودهای شیمیایی و ورمی‏کمپوست بر برخی ویژگی‏های خاک مزرعه و غلظت عناصر غذایی دانه کینوا رقم Red در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.22034/csrar.2022.320562.1170

چکیده

به‌منظور ارزیابی برخی از ویژگی‏های خاک مزرعه و غلظت عناصر غذایی دانه گیاه کینوا (Chenopodium quinoa)، آزمایشی به‌صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در مزرعه پژوهشی دانشگاه زابل اجرا گردید. ورمی‏کمپوست به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (صفر، 5 و 10 تن در هکتار) و کود شیمیایی به‌عنوان عامل فرعی در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد توصیه شده) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر تلفیقی ورمی‏کمپوست و کودهای شیمیایی در تمام خصوصیات اندازه‏گیری شده (غلظت عناصر N، P، K، Fe، Zn در دانه و ماده آلی خاک) به جز غلظت پتاسیم محلول خاک، معنی‏دار بود. مصرف 10 تن ورمی‏کمپوست در هکتار به همراه 100 درصد توصیه شده از کود شیمیایی منجر به افزایش نیتروژن دانه، فسفر دانه، پتاسیم دانه، روی دانه، آهن دانه و ماده آلی خاک به ترتیب به میزان 71/18، 71/48، 66/16، 97/5، 64/50 و 82/11 درصد در مقایسه با تیمار شاهد شد. اثر ساده ورمی‏کمپوست بر غلظت پتاسیم محلول خاک معنی‏دار بود و غلظت این عنصر تحت اثر ساده کودهای شیمیایی و اثر تلفیقی ورمی‏کمپوست و کودهای شیمیایی قرار نگرفت. بیشترین مقدار پتاسیم محلول خاک از تیمار 10 تن ورمی‏کمپوست در هکتار بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد حدود 2/29 درصد افزایش داشت. نتایج کلی مطالعه حاضر نشان داد که کاربرد 10 تن ورمی‏کمپوست در هکتار به همراه کودهای شیمیایی باعث افزایش مواد آلی خاک و همچنین افزایش غلظت عناصر غذایی دانه کینوا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chemical Fertilizers and Vermicompost on Some Field Soil Properties and Nutrient Concentrations of Quinoa Seed (Red cultivar) in Sistan Region

نویسندگان [English]

 • Afsaneh SoltanZadeh 1
 • Ahmad Ghanbari 2
 • Esmaeel Seyedabadi 3
1 Msc graduate, University of Zabol
2 Department of agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to assess some characteristics of farm soil and nutrient concentrations in quinoa seeds (Chenopodium quinoa), an experiment was conducted in the research farm of University of Zabol in the form of split plots in a randomized complete block design with three replications in the crop year of 2019-2020. Vermicompost was considered as the main plot in this experiment at three levels (zero, 5 and 10 tons per hectare), whereas chemical fertilizer as the sub-plot was considered at four levels (25, 50, 75, and 100% recommended). According to the results, the combined effect of vermicompost and chemical fertilizers was significant in all measured properties, except the soil soluble potassium concentration (concentrations of N, P, K, Fe, and Zn in grain, and soil organic matter). The amount of seed elements such as nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, and iron as well as soil organic matter increased by 18.71, 48.71, 16.66, 5.97, 50.64, and 11.82%, respectively, when 10 tons of vermicompost was applied per hectare with 100% recommended chemical fertilizers, compared to the control treatment. The simple effect of vermicompost was significant on soil soluble potassium concentration and the concentration of this element was not affected by the combined effects of vermicompost and chemical fertilizers. Ten tons of vermicompost per hectare produced the highest amount of soil soluble potassium, which increased by about 29.2% compared to the control treatment. In general, the results of the present study showed that 10 tons of vermicompost per

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic Fertilizers
 • Seed nitrogen
 • Seed potassium
 • Soil Organic Matter

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 28 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1401