تاثیر کودهای فسفر و پتاسیم بر کاهش سمیت آرسنیک و رشد دو رقم ریحان (Ocimum basilicum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

10.22034/csrar.2022.261532.1071

چکیده

به منظور بررسی اثرات کودهای فسفر و پتاسیم بر کاهش سمیت آرسنیک و رشد دو رقم رﻳحان، آزماﻳشی به‌صورت طرح فاکتورﻳل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. عوامل مورد مطالعه دو رقم بذر شامل رقم اصلاح شده کشکنی لولو و توده بومی زابل به عنوان عامل اول و انواع کود شامل: سوپر فسفات ترﻳپل و سولفات پتاسیم هر کدام در سه سطح 50، 150 و 250 میلی گرم فسفر و پتاسیم بر کیلوگرم خاک به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شدند. سولفات آرسنیک نیز در مقدار ثابت 15 میلی‌گرم آرسنیک بر کیلوگرم خاک به تمام گلدان‌ها اضافه ‌شد. صفات رویشی اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ، وزن تر اندام‌های هوایی و سطح برگ بود. همچنین غلظت فلز سنگین آرسنیک در اندام‌های هوایی گیاهان اندازه‌گیری شد. نتایج تاثیر معنی دار رقم را بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد و طول شاخه جانبی، وزن تر و سطح برگ در سطح 1 درصد نشان داد. در تمام صفات مربوط به رشد گیاه، رقم محلی تفاوت معنی‌داری با رقم اصلاح شده داشت. افزودن آرسنیک باعث کاهش خصوصیات رشدی و افزایش غلظت آرسنیک در اندام‌های گیاه شد. بررسی رابطه بین فسفر و آرسنیک نشان داد که در هر دو رقم مطالعه شده با افزایش میزان فسفر از غلظت آرسنیک در بخش هوایی کاسته می‌شود. در برهمکنش بین آرسنیک و پتاسیم نیز بالاترین میزان آرسنیک در بخش هوایی در پایین‌ترین سطح پتاسیم بکار رفته مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of phosphorus and potassium fertilizers on reducing arsenic toxicity and growth of two basil varieties (Ocimum basilicum)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahimi 1
 • Mohammad Reza Asgharipour 2
 • mohmood Ramroudi 2
1 Department of Horticulture, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Agronomy, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of phosphorus and potassium fertilizer were examined on reducing arsenic (As) toxicity, growth in two basil varieties. The experimente was a factorial with two basil variety including landrace of Zabol and Keshkeni Luvelou as first factor, and addition of phosphorous and potassium fertilizers to soil at three levels: 50, 150 and 250 mg K kg−1 soil as second factor. Arsenic sulphate was added to all the treatments at a uniform rate equivalent to 15 mg As kg−1 soil. The experiment was conducted in 2011 at the Zabol University greenhouse in Zabol, south Iran. Before reproductive phase onset plant height, number of lateral branches, number of leaves per plant and total fresh and leaf area per pot were recorded. In addition, qualitative characteristics include the macronutrients and As were measured. Morphological traits were affected by varieties at 1% level of probability. Addition of As decreased the growth characteristics and increased the concentration of arsenic in plant organs. All growth parameters (except fresh weight) significantly changed between two varieties. In both varieties, arsenic concentration in aerial parts reduced with increasing phosphorus addition. At different potassium fertilizer, the greatest As concentration was observed in the least potassium addition. Lowest essential oil production in both cultivars produced at the greatest As absorption and this heavy metal causes a change in the amount of essential oil constituents in both varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical fertilizers
 • Heavy metals
 • Pot experiment
 • Quantitative traits

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 20 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 خرداد 1401