شناسایی ارقام گندم نان و دوروم مناسب کاشت در منطقه ارزوییه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان،

10.22034/csrar.2022.329727.1191

چکیده

در شهرستان ارزوئیه (از مناطق گرم استان کرمان) کاشت غالب گندم منطقه رقم چمران به‌منظور تولید نان و رقم یاوارس به‌عنوان گندم دوروم می‌باشد. با توجه به معرفی ارقام جدید، ضروری است تا ارقام دیگر در صورت داشتن برتری بر ارقام رایج، به کشاورزان معرفی گردند. در این آزمایش عملکرد 11 رقم گندم نان (Triticum aestivum) و گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) (رقم چمران به‌عنوان شاهد به همراه ارقام شوش، پارسی، سیوند، سیروان، چمران2، شبرنگ، افلاک، بهرنگ، بهاران، مهرگان) در منطقه گرم ارزوئیه (استان کرمان) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو سال از نظر عملکرد و اجزای عملکرد با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد بین عملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین رقم شبرنگ با عملکرد 04/8 تن در هکتار بیشترین و رقم چمران با عملکرد 32/6 تن در هکتار کم‌ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. رقم بهرنگ با وزن هزار دانه 46 گرم بیشترین وزن هزار دانه را داشت. رقم پارسی و افلاک نیز به ترتیب با 3/101 و 3/99 سانتی‌متر بیشترین ارتفاع بوته و ارقام بهرنگ و بهاران به ترتیب با 92 و 6/91 سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع بوته را نشان دادند. با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌گردد رقم دوروم شبرنگ جایگزین ارقام مرسوم دوروم (یاوارس) گردد. همچنین پیشنهاد می‌گردد ارقام گندم نان مهرگان و پارسی نیز جایگزین رقم گندم نان چمران در مناطق گرم جنوبی استان گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of suitable varieties of bread and durum wheat for planting in Orzuiyeh, Kerman

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Javaheri
Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran.
چکیده [English]

In Orzuiyeh city (one of Kerman province's warm regions), wheat is primarily sown for the production of bread using the Chamran cultivar and durum wheat using the Yavaros cultivar. As a result of the introduction of new cultivars, it is necessary to introduce additional cultivars to farmers if they outperform the conventional cultivars. The yield of eleven wheat varieties (Chamran, Shoosh, Parsi, Sivand, Sirvan, Chamran-2, Shabrang, Aflak, Behrang, Baharan, and Mehregan) was evaluated in the hot zone Orzuiyeh (Kerman province) using a randomized complete block design with three replications. The results indicated a positive correlation between grain yield, 1000-seed weight, and number of seed per spike. At the 1% level, the number of seeds per spike also showed a positive and significant correlation with the spike length. Additionally, Shabrang cultivar had the highest grain yield of 8.04 tons per hectare, Shabrang cultivar had an average of 57 seeds per spike, while Behrang cultivar had an average of 39 seeds per spike. On the other hand, Parsi and Aflak cultivars had the highest plant heights of 101.3 and 99.3 cm, respectively, while Behrang and Baharan cultivars had the lowest plant heights of 92 and 91.6 cm, respectively. According to the findings of this study, the Durum Shabrang cultivar should be used in place of the conventional Durum (Yavaros) cultivars. Additionally, it is suggested that Mehregan and Parsi be used in place of Chamran bread wheat cultivars in the province's warm southern regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • Shabrang
  • Correlation coefficients
  • yield
  • Warm areas

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1401