تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

10.22034/csrar.2021.310472.1142

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نظام‌های مختلف تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شیوه‌های مختلف کشت، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه‌ای شخصی در شهرستان روداب (خراسان رضوی) در سال زراعی 99-1398 انجام گردید. نوع کود مصرفی شامل شیمیایی، آلی، شیمیایی+آلی و شاهد (بدون مصرف کود) به عنوان کرت اصلی و روش کاشت شامل کشت رایج و کشت در فواصل ردیف خیلی باریک به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد تیمار تلفیقی شیمیایی و آلی در مقایسه با شاهد سبب افزایش تعداد شاخه-جانبی (7/48 درصد)، تعداد غوزه در بوته (9/88 درصد)، و وزن غوزه (131 درصد)، و تیمار کود آلی سبب افزایش درصد الیاف (3/42 درصد) شد. در کلیه نظام‌های تغذیه‌ای، کشت رایج تعداد غوزه بیشتری در مقایسه با کشت در فواصل ردیف خیلی باریک داشت و بالاترین تعداد غوزه در بوته در تیمار تلفیقی و کشت رایج به دست آمد. کشت در فواصل ردیف خیلی باریک در نظام تغذیه‌ای تلفیقی در مقایسه با کشت رایج 5/18 درصد عملکرد وش بیشتر و کشت در فواصل ردیف خیلی باریک در نظام تغذیه‌ای کود آلی در مقایسه با کشت رایج 28/9 عملکرد الیاف بیشتری را تولید کرد. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که می‌توان با جایگزینی 50 درصدی کود آلی در سیستم تلفیقی با کاهش 50 درصدی استفاده از کودهای شیمیایی و کشت در فواصل ردیف خیلی باریک عملکرد وش و الیاف مناسبی را در پنبه تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different nutrient systems on yield and yield components of cotton in conventional and ultra-row spacing condition

نویسندگان [English]

 • Amrollah Shams 1
 • Mohammad Armin 2
 • Matin jamimoeini 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Sabzevar
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different nutrition systems on yield and yield components of cotton in different cultivation methods, an experiment was conducted as split plot in a completely randomized block design with three replications, on private farm in Rudab (Khorasan Razavi province) in 2019-2020. The type of fertilizer including chemical, organic, chemical+organic and control (Without fertilizer) was considered as the main plot and the planting method including conventional and ultra-row spacing cultivation was considered as the sub plot. The results showed that chemical and organic treatment increased the number of lateral branches (48.7 percent), number of bolls per plant (88.9 percent) and boll weight (131 percent) and organic fertilizer treatment increased lint percentage (42.3 percent) compared to the control. In all nutrition systems, conventional cultivation had more bolls per plant than cultivation at ultra-row spacing and the highest number of bolls per plant was obtained in integrated treatment and conventional cultivation. In ultra-row spacing and integrated nutrition systems had 18.5 percent more seed cotton yield compared to conventional and organic fertilizer and cultivation ultra-row spacing had 9.28 percent more lint yield compared to conventional cultivation. Overall, the results of this experiment showed that by replacing 50% of organic fertilizer in the integrated system, by reducing 50% of the chemical fertilizers and cultivation in ultra-row spacing, it is possible to produce suitable seed cotton yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial crop
 • integrated nutrient management
 • planting method
 • Seed cotton yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1401