اثر کاربرد اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) و کارایی علف‌کش نیکوسولفورون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، سمنان

2 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

5 گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

استفاده از دز کاهش‌یافته علف‌کش‌ها توام با مواد افزودنی‌ می‌تواند باعث کاهش مصرف علف‌کش‌ها، افزایش کارایی آنها و بهبود سلامت محصولات غذایی شود. لذا به‌منظور بررسی اثر اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون با افزودنی اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت و کارایی علف‌کش نیکوسولفورون، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. عوامل آزمایش شامل روش کنترل علف‌هرز در چهار سطح: وجین علف‌هرز، عدم وجین علف‌هرز، مصرف یک و دو لیتر علف‌کش نیکوسولفورون به‌عنوان عامل اول و اسید سالیسیلیک در دو سطح، مصرف 7/0 میلی‌مولار و عدم مصرف اسید سالیسیلیک به‌عنوان عامل دوم و کوکووت در دو سطح، مصرف دو لیتر در هکتار کوکووت و عدم مصرف کوکووت به‌عنوان عامل سوم بودند. مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط وجین به‌ترتیب سبب افزایش 5/12 و 44 درصدی عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت در مقایسه با عدم کاربرد آن شد. کمترین تعداد دانه در ردیف بلال، در تیمار عدم کنترل و عدم مصرف اسید سالیسیلیک مشاهده گردید. مصرف یک لیتر علف‌کش (دز کاهش‌یافته) توام با کوکووت موجب افزایش عملکرد دانه به‌میزان 14 درصد نسبت به عدم کاربرد کوکووت شد. دز کاهش‌یافته علف‌کش در اختلاط با مویان کوکووت توانست مانند دز کامل علف‌کش، جمعیت و وزن خشک علف‌های هرز باریک‌برگ را کاهش دهد. بر اساس نتایج، کاربرد اسید سالیسیلیک پتانسیل افزایش رشد و رقابت ذرت با علف‌های هرز را دارد و کوکووت نیز می‌تواند سبب کاهش مصرف علف‌کش‌ها و افزایش کارایی آنها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of application of salicylic acid and cocowet adjuvant on yield and yield components of maize (Zea mays L.) and nicosulfuron herbicide efficiency

نویسندگان [English]

 • Hassan Makarian 1
 • Abbas Nasiri Dehsorkhi 2
 • Aibibi Mirizadeh 3
 • Mehdi Baradaran Firouz Abadi 4
 • Manouchehr Gholipoor 4
 • Hossein Mirzaei Moghadam 5
1 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology. Shahrood, Iran Tel: 023 32544019 Fax: 023 32544021
2 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol
3 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology. Shahrood
4 Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture Shahrood University of Technology
5 Dept of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Using reduced doses of herbicides with additives materials can reduce the consumption of herbicides, increase their efficiency and improve the health of food products. Therefore, in order to investigate the effects of mixing herbicides with salicylic acid and cocowet adjuvant on yield, yield components and nicosulfuron herbicide efficiency, a factorial experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. Factors were including weed control method at four levels; control (no treatment), weeding all season, recommended herbicide dose (nicosulfuron 2 L.ha-1) and reduced herbicide dose (nicosulfuron 1 L.ha-1) as the first factor, foliar application of salicylic acid (0.7 Mm), and non-application of salicylic acid as the second factor and cocowet in two levels, 2 liters per hectare and non-application of cocowet as the third factor. Foliar application of salicylic acid in weeding conditions increased biological and grain yield of maize by 12.5 and 44 percent compared with non-application of salicylic acid respectively. Lowest grain number per row was observed in treatment of uncontrolled and non-use of salicylic acid. Corn yield increased 14 percent by application of low doses of herbicide mixed with cocowet. The use of reduced doses of herbicide mixed with cocowet decreased population and dry weight of narrow leaves weeds similar to recommended herbicide dose. Based on the results, use of salicylic acid can improve growth and competitive ability of corn with weeds and cocowet adjuvant has the potential to reduce herbicide use through increasing herbicides use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adjuvant
 • Reduced herbicide dose
 • Sustainable agriculture
 • Weed

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1401