بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی پنیرک روی خصوصیات جوانه‌زنی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی علف هرز پنیرک (Malva sylvestris) بر خصوصیات جوانه‌زنی گندم رقم هامون (Triticum aestivum)، آزمایشی در سال 1398 در پژوهشکده زیست‌فناوری دانشگاه زابل انجام شد. این آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. غلظت‌های مختلف عصاره آبی پنیرک شامل شاهد (صرفاً آب)، 25، 50، 75 و 100 میلی­لیتر در لیتر­ بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی پنیرک بر طول ریشه­چه، ساقه­چه، درصد جوانه‌زنی، کلروفیل b و فنل اثر معنی‌داری داشته است. نتایج حاکی از آن است که غلظت­های متفاوت عصاره آبی پنیرک دارای روند متفاوت بر صفات مورد اندازه­گیری بوده است. اگرچه به‌موازات افزایش غلظت عصاره پنیرک، از درصد جوانه‌زنی، طول ریشه ­چه و ساقه­ چه کاسته شده است ولی سنتز کلروفیل و فنل در گندم تیمار یافته با غلظت 50 میلی‌لیتر عصاره آبی پنیرک به حداکثر میزان خود رسیده است. در غلظت 100 میلی‌لیتر عصاره آبی پنیرک، طول ریشه‌چه و درصد جوانه‌زنی، به ترتیب، 65 و 85 درصد در مقایسه با شاهد، کاهش داشته‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی پنیرک بر خصوصیات رشدی گندم تأثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the allelopathic effect of mallow aqueous extracts on wheat seed germination

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Mousavinik 1
  • Moslem Heidari 2
  • Bahman Fazeli-Nasab 3
1 Department of Agronomy, Agricultural Compus, University of Zabol, Zabol, Iran
2 M.Sc. Graduated, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Research Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted in 2019 at the Biotechnology Research Institute, University of Zabol, to evaluate the allelopathic influence of aqueous extract of mallow (Malva sylvestris) weed on the germination characteristics of wheat (Triticum aestivum) Hamoon cultivar. With three replications, the experiment was carried out in a completely randomized design. The concentrations of mallow aqueous extracts were 0, 25, 50, 75, and 100 ml/L. The aqueous extract of mallow had a substantial effect on radicle length, hypocotyl length, germination percentage, chlorophyll b, and phenol, according to the data. The findings revealed that different concentrations of mallow aqueous extract have a distinct trend on the examined features. Although the percentage of germination, radicle, and hypocotyl length has dropped as the quantity of mallow extract has increased, the synthesis of chlorophyll and phenol in wheat treated with 50 ml of aqueous extract of mallow has achieved its peak. As 100 mL of mallow aqueous extract was used, root length and germination percentage dropped by 65 and 85 percent, respectively, when compared to the control. The findings of this investigation revealed that aqueous mallow extract had a negative impact on wheat growth characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic
  • Chlorophyll
  • Malva Sylvestris
  • Phenol
  • Triticum aestivum