ارزیابی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا (Glycine max L.) در پاسخ به پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 گروه مهندسی کشاورزی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر عصاره مرزنجوش بر برخی خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا، آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. آزمایش شامل پیش‌تیمار بذری با عصاره مرزنجوش در پنج سطح (عدم پیش‌تیمار، پیش‌تیمار با عصاره 40 و 60 درصد مرزنجوش هر کدام به­مدت زمان‌های 6 و 9 ساعت) به­عنوان عامل اول و محلول‌پاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح (آب خالص، غلظت­های 40 و 60 درصد مرزنجوش) به­عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد میزان آنتوسیانین برگ در تیمارهای 40 و 60 درصد محلول­پاشی 11/2 و 6/5 درصد بیشتر از شاهد بود. بالاترین مقادیر تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه، در گیاهانی مشاهده شد که به­مدت زمان 6 ساعت با غلظت‌های 40 و 60 درصد پیش‌تیمار و سپس با غلظت 40 درصد عصاره مرزنجوش محلول‌پاشی شده بودند. پیش‌تیمار با عصاره 40 و 60 درصد به­مدت زمان 9 ساعت، محتوای نسبی آب برگ را حدود 34 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. میزان فلاونوئید برگ در اثر محلو­ل­پاشی با غلظت­های 40 و 60 درصد مرزنجوش به­ترتیب 1/56 و 1/71 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. بر اساس نتایج، محلول­پاشی 40 درصد عصاره مرزنجوش همراه با 6 ساعت پیش­تیمار بذر با عصاره 40 درصد، مناسب­ترین ترکیب تیماری در جهت بهبود خصوصیات کیفی و عملکرد دانه سویا می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of qualitative characteristics and grain yield of soybean (Glycine max L.) in response to pretreatment and foliar application of marjoram (Origanum majorana L.) extract

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Estekhdami 1
  • Mehdi Baradaran Firouz Abadi 2
  • Hassan Makarian 2
  • Abbas Nasiri Dehsorkhi 3
  • Hassan Ghorbani Ghoojdi 4
1 M.Sc. graduate in Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Department of Agricultural Engineering, University of Gonabad, Gonabad, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted in the research field of Shahroud University as a factorial based on completely randomized blocks in three replications to study the effects of marjoram extract on some qualitative characteristics and grain yield of soybean. The first factor was foliar application of extract in three levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 and 60%) and the second factor was marjoram extract in five levels (no pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60% each for 6 and 9 hours). Foliar applications of 40% and 60% marjoram extract increased leaf anthocyanin by 11.2 and 6.5%, respectively, when compared to the control. The highest grain number per pod and grain yield were observed after a 6-hour pre-treatment with concentrations of 40 and 60% extract, followed by a foliar application of 40% extract. Pre-treatment with concentrations of 40% and 60% for 9 hours increased relative water content by 34% when compared to the control. Foliar application of 40 and 60% marjoram extract increased leaf flavonoid content by 1.56 and 1.71%, respectively, when compared to the control. According to the findings, a pre-treatment with a 40% concentration for 6 hours followed by a foliar application of a 40% extract is the best treatment combination for improving the quality characteristics and grain yield of soybean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Flavonoid
  • medicinal plants
  • Soluble sugars