آنالیز رشد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) با استفاده از پارامترهای اندازه‌گیری شده تحت تیمارهای متفاوت آبیاری و مالچ پلاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان، ایران

2 گروه اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

5 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی محاسبه شده از تشتک تبخیر کلاس A) به عنوان عامل اصلی و دو سطح استفاده و عدم استفاده از مالچ پلاستیکی تیره به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که استفاده از مالچ پلاستیکی در شرایط آبیاری بدون تنش (آبیاری 100 درصد نیاز آبی) سبب افزایش صفات تعداد دانه در بوته (7/5 درصد) و محتوای نسبی آب برگ (8/12 درصد) شد و بر سایر صفات تاثیر معنی‌داری نداشت. اما در شرایط تنش ملایم (آبیاری 75 درصد نیاز آبی) باعث افزایش تمامی صفات به جز سرعت رشد نسبی شد و بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه (3/97 درصد) داشت. همچنین در شرایط تنش شدید (آبیاری 50 درصد نیاز آبی) استفاده از مالچ پلاستیکی بیشترین تاثیر را بر صفت عملکرد دانه (312 درصد) داشت و بر سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی تاثیر معنی‌داری نداشت. به طور کلی نتایج نشان داد که حفظ رطوبت خاک و انجام آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه می‌تواند نقش مهمی در افزایش رشد و عملکرد داشته باشد. همچنین مشاهده شد که انجام آبیاری به میزان 75 درصد نیاز آبی در شرایط استفاده از مالچ پلاستیکی بیشترین میزان عملکرد، کارایی مصرف نور، شاخص‌های رشدی و درصد روغن را تولید نموده و روشی موثر در کاهش میزان آب مصرفی در شرایط کم آبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth analysis of pumpkin (Cucurbita pepo convar. Pepo var. Styriaca) using measured parameters under different treatments of irrigation and plastic mulch

نویسندگان [English]

 • siavash bardehji 1
 • mohammad banayan 2
 • sara zare 3
 • Mehrdad Mahlooji 4
 • Abbas Nasiri Dehsorkhi 5
1 department of agronomy, Isfahan university of technology
2 Department of Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 department of agronomy, Isfahan University of technology, Iran
4 Mehrdad Mahlooji Assistant Professor, Horticulture Crops Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
5 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol
چکیده [English]

This experiment was carried out in the crop year of 2015-16 as a split plot design based on randomized complete blocks with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad. Treatments were included three irrigation levels (50, 75 and 100% water requirement) as the main plot and two mulch surface (presence and absence of mulch) as subplot. The results showed that the use of plastic mulch for non-stress irrigation (irrigation 100% water requirement) increased the number of seeds per plant (5.7%) and the relative water content of leaves (12.8%) and had no significant effect on other traits. However, under mild stress conditions (irrigation 75% of water requirement) increased all studied traits except relative growth rate and had the greatest effect on grain yield (97.3%). Also, under conditions of severe stress (irrigation 50% of water requirement), the use of plastic mulch had the greatest effect on grain yield (312%) and had no significant effect on crop growth rate and relative growth rate. In general, the results showed that maintaining soil moisture and irrigation based on water needs of the plant can play an important role in increasing the growth and yield of pumpkin. It was also observed that irrigation at 75% of the plant water requirement and the use of plastic mulch produced the highest yield, light consumption efficiency, growth indices and oil content. Therefore, the use of plastic mulch is an effective way to reduce the amount of water consumed by the plant in conditions of dehydration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drought stress
 • Product growth rate
 • Radiation Use Efficiency
 • Relative growth rate
 • Relative leaf water content

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 دی 1400