‌ارزیابی اثر محلول‌پاشی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مؤثر بر رشد و عملکرد ارقام جو تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

4 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

‌‌به منظور بررسی اثر محلول­پاشی بر برخی از شاخص­های فیزیولوژیک رشد ارقام جو مطالعه­ای به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان در سال زراعی 97- 1396 اجرا شد. تیمارها شامل محلول­پاشی در 5 سطح‌‌: شاهد (آب)، سولفات روی، سولفات پتاسیم، اسید سالیسیلیک و سوپراکسید دیسموتاز در مرحله پنجه­زنی با فاصله 7 روز و در 3 نوبت در کرت­های اصلی و فاکتور ارقام شامل گوهران، مهر و ارمغان در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محلول­پاشی سولفات روی سبب افزایش شاخص سطح برگ (%50)، سرعت رشد نسبی (%11)، نسبت سطح برگ (%54) و عملکرد دانه (%18) نسبت به شاهد شد و بیشترین شاخص سطح برگ و نسبت سطح برگ توسط رقم ارمغان حاصل شد. بالاترین میزان ماده خشک کل (1027 گرم بر مترمربع) و سرعت رشد محصول (24/17 گرم بر مترمربع در روز) توسط اسید سالیسیلیک و بیشترین سرعت جذب خالص (10/99 گرم بر مترمربع در روز) توسط شاهد حاصل شد. در طی فصل رشد بیشترین میزان ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی را رقم گوهران نسبت به سایر ارقام تولید نمود که نشان از استفاده بهینه از شرایط محیطی و تولید عملکرد بالاتر می­باشد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of foliar application on some physiological indicators affecting the growth and yield of barley cultivars under drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Ramin Roshani 1
  • Ali Solymani 2
  • Mehrdad Mahlooji 3
  • Mohammad Reza Naderi 4
1 Ph. D. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Plant Improvement and Seed Production Research Center, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Horticulture Crops Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.
4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan,Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of foliar application on some physiological indicators of growth of barley cultivars, a study in the form of split plots in the form of complete randomized block design with three replications was performed at Kabutar Abad Agricultural Research Station in Isfahan in 2017-2018 cropping year. Treatments included five levels of foliar application ie: no foliar application, zinc sulfate, potassium sulfate, salicylic acid and superoxide dismutase in the tillering phase with an interval of seven days and in three turns, in the main plots and cultivar factor including Goharan, Mehr and Armaghan were placed in the sub-plots. Irrigation was complete and limited. The results showed that foliar application of zinc sulfate increased the leaf area index (50%), relative growth rate (11%), leaf area ratio (54%) and grain yield (18%) compared to the control and the highest leaf area index and leaf area ratio were obtained by the Armaghan cultivar. The highest total dry matter (1027 g.m-2) content and crop growth rate (24.17 g.m-2.day-1) were obtained by salicylic acid and the highest net absorption rate (10.99 g.m-2.day-1) was obtained by control solution. During the growing season, the highest amount of total dry matter, crop growth rate, net absorption rate and relative growth rate were produced by Goharan cultivar compared to other cultivars, which indicates the optimal use of environmental conditions and higher yield production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium sulfate
  • Salicylic Acid
  • Superoxide dismutase
  • Zinc sulfate