بررسی اثر مدیریت آبیاری، کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادام‌زمینی(Arachis hypogaea L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی دکتری زراعت، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان،ایران

4 استاد گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22034/csrar.2021.296728.1109

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بادام‌زمینی در دو شرایط آبیاری و بدون آبیاری، آزمایشی بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌های 1397 و 1398 انجام شد. کرت اصلی شامل آبیاری در دو سطح فاریاب و بدون آبیاری بود. تیمار کمپوست (در دو سطح عدم مصرف و مصرف پنج تن درهکتار) به عنوان کرت فرعی و کود نیتروژن (در چهار سطح صفر، 20، 40 و 60 کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار) به عنوان کرت فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کاربرد پنج تن کمپوست درهکتار در صفات طول غلاف، کلروفیل b و کاروتنوئیدها به ترتیب سبب افزایش معنی‌دار 65/9، 3/10 و 1/16 درصدی گردید. بیشترین طول غلاف و عملکرد دانه در تیمارهای اعمال آبیاری و کاربرد 40 و 60 کیلوگرم نیتروژن درهکتار مشاهده گردید و اعمال کمپوست در کنار 60 کیلوگرم نیتروژن درهکتار سبب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه شد. با افزایش مصرف نیتروژن، میزان کلروفیل‌های a و b و قرائت کلروفیل‌متر بطور معنی‌داری افزایش یافت و بیشترین مقدار این صفات در دو تیمار 60 و 40 کیلوگرم نیتروژن درهکتار بدست آمد. در شرایط عدم آبیاری و عدم کاربرد نیتروژن، در سال دوم نسبت به سال اول، عملکرد دانه به میزان 21 درصد بیشتر بود. به نظر می‌رسد که کاربرد 40 کیلوگرم درهکتار نیتروژن به همراه پنج تن درهکتار کمپوست زباله شهری در زراعت بادام‌زمینی می‌تواند در بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دانۀ آن، خصوصاً در شرایط بدون ‌آبیاری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Irrigation Management, Compost and Nitrogen on Seed yield and Some Physio-morphological Traits of Peanut (Arachis hypogaea L.)

نویسندگان [English]

 • MAJID ASHOURI 1
 • ZEINAB KHOSHOUEI 2
 • Hamid reza Doroudian 3
 • EBRAHIM AMIRI 4
 • Naser Mohammadian Rowshan 1
1 Assistant Professor, Department of Agronomy, Lahijan branch, Islamic,Azad University, Lahijan,Iran
2 PhD student of Agronomy, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan,Iran
4 Professor ,Department of Water Engineering.Lahijan Branch,Islamic Azad Uneversity,Lahijan,Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of municipal waste compost and nitrogen fertilizer on yield and some physiological traits of peanut in both irrigated and non-irrigated conditions, an experiment was conducted as a split-split plot based on the randomized complete block design with two levels of irrigation (irrigation and non-irrigation conditions) as the main plot, two levels of compost (0.0 and 5 t/ha) as the sub plot and four levels of nitrogen fertilizer (0.0, 20, 40, and 60 kg N/ha) as sub-sub plot factor during 2018 and 2019. The results showed application of 5 t/ha compost caused significant increase in pod length, chlorophyll b and carotenoids by 9.65%, 10.3% and 16.1%, respectively. The highest values of pod length and seed yield were observed under irrigated conditions and application of 40 and 60 kg N/ha and seed yield was increased by interaction of 5 t/ha compost × 60 kg N/ha. With increasing nitrogen consumption, the amount of chlorophyll a, chlorophyll b and SPAD reading increased significantly and the highest amount of these traits was obtained in two treatments of 60 and 40 kg N/ha. In addition, seed yield in the second year (under non-irrigation conditions and no application of nitrogen fertilizer) had a significant increase (equal to 21%) compared to the same conditions in the first year. In general, it seems that the application of 40 kg N/ha and 5 t/ha of municipal solid waste compost can improve morpho-physiological traits and seed yield in the peanut, especially under non-irrigation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll
 • Pod length
 • Seed yield
 • Water deficit stress

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1400