بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه پولک (Stachys inflate Benth) تحت تاثیر ارتفاع و خاک در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفی پنج جمعیت پولک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1400 با سه تکرار انجام شد. در هر رویشگاه نمونه‌های گیاهی در یک کوادرات 1×1 متر مربع از سطح خاک کف­بر شد. هر جمعیت‌ پولک متعلق به یک رویشگاه و این رویشگا‌ها شامل یام، بناب، ارلان، زنوزق و گلجار بودند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های مورد بررسی بین جمعیت‌ها تنوع بالایی داشتند. ارتفاع در مقایسه با خصوصیات خاک بیشترین تأثیر را در درصد اسانس، میزان کلروفیل و آنتوسانین داشت. درصد اسانس در جمعیت ارلان (0/186 درصد) در مقایسه با جمعیت زنوزق (0/116 درصد) 37 درصد بیشتر بود. بیشترین تجمع کلروفیل و آنتوسیانین در جمعیت یام در بیشترین ارتفاع از سطح دریا مشاهده گردید. میزان کلروفیل کل در جمعیت یام در مقایسه با جمعیت ارلان 44 درصد بیشتر بود. به طور کلی جمعیت ارلان و یام به ترتیب به دلیل داشتن بیشترین میزان اسانس و آنتوسیانین به عنوان جمعیت‌های برتر معرفی می‌گردد که می‌توان با استفاده از این جمعیت‌ها ارقامی با خصوصیات زراعی مطلوب تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of quantitative and qualitative traits (Stachys inflate Benth) affected by altitude and soil in East Azerbaijan province

نویسنده [English]

  • saeed yousefzadeh
Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

To determine the morphological and qualitative characteristics of five (Stachys inflate Benth) populations, a study was conducted according completely randomized design layout with three replications in 2021 season. In each growth habitat, plant samples collected from ground surface in 1×1 quadrate size. Each Stachys inflate Benth population belongs to a habitat including Yam, Bonab, Aralan, Zonozag and Galajar. Result showed that measured traits among populations had great variation. Altitude compare to soil traits had a maximum effect on percentage of essential oil, chlorophyll content and anthocyanin. Percentage of essential oil was more than 37% in Aralan population (0.186%) compare to Yam population (0.116%). The greatest accumulation of chlorophyll and anthocyanin amounts was observed in maximum altitude in Yam population. The chlorophyll content was more than 44 percent in Yam population compare to Aralan population. Generally, Aralan and Yam populations were identified as best treatments due to the highest essential oil content as well as high anthocyanin amount and using these populations can be cause to produce cultivars with desirable crop traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Ecological factors
  • Essential oil content
  • medicinal plants
  • Photosynthetic pigments