استفاده از اشعه فرابنفش به‌عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای تولید عملکرد مطلوب در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

در مناطق خشک، کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید محصول است. به‌طوری‌که در این مناطق، میزان آب در دسترس جهت کشت‌وزرع به شدت پایین است؛ بنابراین علاوه بر مدیریت آب باید با یکسری از روش­ها بر خشکی غلبه کرده و تولید محصول داشت. علی‌رغم اینکه دزهای شدید اشعه فرابنفش بر گیاهان و جانوران دارای اثرات مضری است ولی دزهای خفیف اشعه فرابنفش راهکار مناسبی است تا حساسیت گیاه را به تنش­های محیطی من‌جمله خشکی کاهش داد. به‌طوری‌که در اثر اعمال اشعه­های خفیف UV-A و UV-B، سازوکارهای دفاعی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی نسبت به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) افزایش می­یابد و سبب بهبود صفات فیزیولوژیکی می­گردد و از سویی بر صفات کمی و کیفی محصول تولیدی اثر مثبت دارد. علی‌رغم اینکه در بیشتر موارد تنش خشکی و اشعه فرابنفش به­صورت مجزا اثرات زیان­باری بر گیاه دارند ولی برهم‌کنش دو عامل فوق به طور هم­افزایی عمل می­کند تا سازوکار­های دفاعی را در گیاه القا کنند، به‌طوری‌که اعمال اشعه فرابنفش موجب شد تا آسیب­های احتمالی وارد شده توسط تنش بعدی (مثل خشکی) بر گیاه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of ultraviolet radiation as a way to improve the efficiency of physiological and biochemical processes to produce optimal yield in drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Behnoush Rasaei 1
  • Saeid Jalali-Honarmand 1
  • Majid Abdoli 2
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

In arid regions, water scarcity is one of the main factors limiting production of crops, so that in these areas, the available water is very low for cultivation. Therefore, in addition to water management, it has to overcome dryness with a series of methods and produce crops. Despite the fact that heavy doses of ultraviolet radiation on plants and animals has harmful effects, but mild doses of ultraviolet radiation are a good way to reduce the sensitivity of the plant to environmental stresses, including drought. So that by applying mild doses of UV-A and UV-B rays, defense mechanisms such as enzymes and non-enzymes increase relative to the control (without ultraviolet radiation) and it improves the physiological traits. On the other hand, it has a positive effect on the qualitative and quantitative characteristics of the product. Despite the fact that in most cases, drought stress and ultraviolet radiation alone have adverse effects on the plant, the interaction of the two factors causes the plant to develop defense mechanisms. As a result, the damage caused by subsequent stress (such as dryness) on the plant was reduced by ultraviolet radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid Regions
  • Crops
  • Defense Mechanisms
  • Drought stress
  • Product Quality
  • Ultraviolet Radiation