بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب رطوبت بر رشد و محتوی نسبی رطوبت برگ ارزن دم روباهی (Setaria italica) در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانی

چکیده

خشکی یکی از مهم‌ترین تنش­های محیطی در بوم نظام­های زراعی است. به‌منظور تعیین بهترین سطح از سوپرجاذب رطوبت که بتواند اثرات خشکی را بر خصوصیات رشدی ارزن دم روباهی کاهش دهد، پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکی شامل عدم تنش (دور آبیاری کوتاه‌مدت) و تنش خشکی (دور طولانی‌مدت آبیاری) بود. مقادیر مختلف سوپر جاذب شامل 0، 0/2، 0/4 و 0/8 گرم در کیلوگرم خاک بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و گیاهچه مربوط به تیمار عدم تنش و کاربرد 0/8 گرم در کیلوگرم سوپر جاذب و کم‌ترین وزن خشک برگ، ساقه و گیاهچه مربوط به تیمار خشکی و عدم مصرف سوپر جاذب بود. مصرف سوپرجاذب رطوبت باعث افزایش محتوای نسبی رطوبت برگ ارزن دم روباهی شد. خشکی باعث افزایش شاخص کلروفیل برگ ارزن دم روباهی شد، درحالی‌که مصرف سوپرجاذب باعث کاهش این شاخص گردید. در مجموع این نتایج اثر مثبت سوپرجاذب رطوبت بر رشد و تولید ماده خشک ارزن دم روباهی در شرایط خشکی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Water-superabsorbent Polymer on Growth and Leaf Relative Water Content in Foxtail Millet (Setaria italica) under Drought Condition

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Ali Hosseini 2
  • Iraj Nosratti 1
  • Mahmood Khoramivafa 1
1 Department of plant production and genetics engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 MSc graduate in Agronomy, Razi University, Kermanshah, Irany
چکیده [English]

Drought is one of the most important environmental stresses in agroecosystems. In order to determine the optimum level of water-superabsorbent that can reduce drought effect on growth traits in foxtail millet, an experiment was conducted as a factorial based on completely randomized design at Research Greenhouse, College of Agricultural Science and Engineering, Razi University. Different levels of drought included non-drought (short-term irrigation interval) and drought (long-term irrigation interval). Different rates of superabsorbent included 0, 0.2, 0.4 and 0.8 g per kg of soil. Results showed that non-drought with water-superabsorbent rate of 0.8 g per kg of soil produced the highest leaf dry weight, stem dry weight and seedling dry weight. Drought with non-application of water-superabsorbent produced the lowest leaf dry weight, stem dry weight and seedling dry weight. Application of water-superabsorbent increased leaf relative water content in foxtail millet. Drought increased chlorophyll index in foxtail millet, but application of water-superabsorbent decreased this index. In conclusion, the results show positive effect of water-superabsorbent on growth and dry matter production in foxtail millet under drought condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cereal
  • Chlorophyll index
  • Limited irrigation
  • Plant dry weight
  • Stress relief