ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون با مویان کوکووت و اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد ذرت (Zea mays L.) و کنترل علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکترای اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر اختلاط علف­کش نیکوسولفورون با اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر برخی خصوصیات رشدی، عملکرد و کنترل علف­های هرز ذرت، آزمایشی به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل روش کنترل علف هرز (A) در چهار سطح شاهد (a1)، وجین علف هرز (a2)، مصرف یک لیتر علف­کش (نیکوسولفورون) (a3) و مصرف دو لیتر علف­کش (a4) به‌عنوان عامل اول، کاربرد اسید سالیسیلیک (B) در دو سطح مصرف 0/7 میلی­مولار اسید سالیسیلیک (b1) و عدم مصرف اسید سالیسیلیک (b2) به‌عنوان عامل دوم و کاربرد کوکووت (C) در دو سطح مصرف دو لیتر در هکتار کوکووت (c1) و عدم مصرف کوکووت (c2) به‌عنوان عامل سوم بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (143/2 سانتی­متر) و شاخص سطح برگ (7/76) در مصرف توأم اسید سالیسیلیک و کوکووت بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (7528 کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک (20490 کیلوگرم در هکتار) در تیمار وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک مشاهده گردید. استفاده از دز کاهش­یافته علف­کش نیکوسولفورون در اختلاط با مویان کوکووت توانست مانند دز کامل علف­کش، جمعیت علف­های هرز را کاهش دهد و عملکردی معادل دوز کامل این علف­کش تولید نماید. بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد کوکووت در ترکیب با دوز کاهش­یافته علف­کش نیکوسولفورون می­تواند در کنترل مطلوب علف­های هرز و افزایش رشد و عملکرد ذرت مؤثر بوده و سبب کاهش مصرف علف­کش گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of mixing nicosulfuron herbicide with salicylic acid and cocowet adjuvant on growth and yield of corn (Zea mays L.) and weeds control

نویسندگان [English]

  • Hassan Makarian 1
  • Abbas Nasiri Dehsorkhi 2
  • Aibibi Mirizadeh 3
  • Mahdi Baradaran Firouz Abadi 1
  • Manouchehr Gholipoor 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
3 MSc graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of mixing nicosulfuron herbicide with salicylic acid and cocowet adjuvant on growth, yield and weeds control in corn, a field experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. Factors were including weed control method (A) at four levels, control (a1), weeding (a2), consuming 1 liter of herbicide (nicosulfuron) (a3) and consuming 2 liters of herbicide (a4) and salicylic acid (B) in two levels, 0.7 mM salicylic acid (b1) and the absence of salicylic acid (b2) and cocowet (C) in two levels, consumption of 2 liters per hectare cocowet (c1) and absence of cocowet (c2). The results showed that the maximum plant height (143.2 cm) and leaf area index (7.76) was obtained with combined use of salicylic acid and cocowet. Also the highest grain (7528 kg.ha-1) and biological (20490 kg.ha-1) yield was observed in weeding × salicylic acid consumption treatment. The results indicated that no significant difference was observed in grain yield and total weed density between the cocowet + reduced herbicide dose (1 L.ha-1) with recommended herbicide dose (2 L.ha-1). Based on the results of present study, application of cocowet in combination with reduced dose of herbicide can be an effective method of weeds control and increase growth and yield of crop and also reduce herbicide consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide efficiency
  • Reduced herbicide dose
  • Sustainable agriculture
  • Weeding