اثر شوری آب و محلول‌پاشی گیاه مادری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذور تولیدی سه رقم جو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

تغذیه گیاه مادری نقش بسزایی در جوانه­ زنی و بنیه بذور تولیدی دارد. به‌منظور بررسی خصوصیات جوانه­ زنی بذرهای گیاه مادری جو حاصل از کاربرد تیمارهای محلول­ پاشی در شرایط مصرف آب آبیاری شور (12ds/m)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان در سال زراعی 97-1396 انجام گرفت. فاکتور اول، پنج تیمار محلول­ پاشی: بدون محلول­ پاشی (آب)، محلول ­پاشی با سولفات روی (نیم درصد)، سولفات پتاسیم (نیم درصد)، سالیسیلیک اسید (1/5 میلی مولار) و سوپراکسید دیسموتاز (3 در هزار) که در مرحله شروع پنجه‌زنی با فاصله 7 روز و در 3 نوبت روی گیاه مادری محلول­ پاشی شدند. فاکتور دوم، سه رقم گوهران، مهر و ارمغان بود. صفاتی از قبیل درصد و سرعت جوانه ­زنی، طول ریشه­ چه، طول ساقه­ چه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، وزن خشک ریشه­ چه، وزن خشک ساقه ­چه، شاخص وزنی بنیه گیاهچه، یکنواختی جوانه ­زنی و ضریب آلومتری اندازه‌ گیری شد. در شرایط مصرف آب­شور و محلول ­پاشی­ های مختلف انجام شده بر گیاه مادری، رقم مهر طول ریشه­ چه، طول ساقه­ چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه (بجز سولفات­ روی) بیشتری را تولید نمود. به نظر می ­رسد صفات طولی بذر (طول ریشه­ چه، طول ساقه­ چه و شاخص طولی بنیه گیاهچه) در انتخاب ارقام متحمل به شوری کارایی خوبی دارند. در محلول ­پاشی سولفات پتاسیم، یکنواختی جوانه زنی و سرعت جوانه­ زنی رقم ­مهر بیشتر از رقم ارمغان بود. بیشترین ضریب آلومتری بذر مربوط به تیمار محلول‌ پاشی سولفات­ پتاسیم (0/85) و سولفات­روی (0/84) در ارقام مهر (0/81) و ارمغان (0/83) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of saline water irrigation and foliar application of maternal plant on germination characteristics of three barley cultivars

نویسنده [English]

  • Mehrdad Mahlooji
Horticulture Crops Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Application and nutrition of the maternal plant have a great role in germination and vigor of the produced seeds. In order to study the germination characteristics of barley native seeds obtained by application of different foliar application under saline irrigation (12 dS/m electrical conductivity), a factorial experiment with completely randomized design with three replications, was carried out at Isfahan Kaboutarabad Agricultural Research Station, in 2018-19. The first factor (foliar application) was in five levels: no foliar application, Zinc sulfate, Potassium sulfate, Salicylic acid and Superoxide dismutase at the beginning of tillering at 7 days interval and on three occasions. The second factor (barley cultivars) was Gohran, Mehr and Armaghan. Attributes such as germination percentage and rate, root length, shoot length, seedling vigor index, root dry weight, shoot dry weight, seedling vigor index, germination uniformity, and allometric coefficient was measured. Under saline water and different foliar application conditions, Mehr cultivar produced more radicle length, shoot length and seedling vigor index (except zinc sulfate). Seed longevity (root length, shoot length, seedling vigor index) appeared to be effective in selecting salinity tolerant cultivars. In foliar application of potassium sulfate, germination uniformity and germination rate of Mehr (salt tolerant) cultivar were higher than Armaghan (salt sensitive). The highest allometric coefficients of seed belonged to foliar application of potassium sulfate (0.85) and zinc sulfate (0.84) in Mehr (0.81) and Armaghane (0.83) cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium
  • zinc
  • Salicylic Acid
  • Superoxide dismutase
  • Germination components