خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تأثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

باتوجه‌به وضعیت اقلیمی ایران که در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است، بررسی روش‌های کاهش مصرف آب و بهره‎وری بیشتر از منابع آبی، از مهم‌ترین اولویت‎های پژوهشی می‎باشد. به همین منظور در این تحقیق تأثیر مالچ‎های آلی و غیر آلی بر عملکرد گیاه گل‌دار رعنا­زیبا (Gaillardia aristata) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش، اثر چهار نوع مالچ چیپس چوب، پوکه معدنی، پلی‌اتیلن، برگ کاج و عدم استفاده از مالچ به‌عنوان شاهد بر روی صفات مورفوفیزیولوژیک گونه زینتی - دارویی رعنازیبا بررسی شد. نتایج نشان داد که مالچ بر روی تعداد روز تا گلدهی، دوره گلدهی، قطر گل، ارتفاع گیاه، وزن خشک و تر ریشه و شاخساره، کیفیت بصری، درصد علف هرز، کارایی مصرف آب، شاخص کلروفیل، کلروفیل a و کلروفیل b تأثیر معنی‌داری داشت. محتوای آب برگ و قطر ساقه تحت تأثیر مالچ قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان داد که مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج نسبت به بقیه مالچ‎ها بهترین تأثیر را در اکثر صفات داشت. باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده می‎توان مالچ پلی‎اتیلن و برگ کاج را برای کشت رعنا زیبا رقم آریستاتا در مناطق خشک و نیمه‌خشک توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of ornamental-medicinal species of balanketflower (Gaillardia aristata) under different mulch treatments in an arid climate region

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemi 1
  • Mansoure Jozay 2
1 Department of Horticulture and Landscape, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 MSc Student, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering Iran’s climatic conditions, which is located in an arid and semi-arid climatic region, investigating the methods of water-saving and more efficient use of water resources, is one of the most important research priorities. For this reason, in this research, the effects of organic and inorganic mulches on the performance of the flowering plant of Gaillardia aristata were investigated. The experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications. The experiment included four mulch treatments of wood chips, scoria, polyethylene, pine leaves and no mulch as the control. The results showed that mulches had significant effects on the number of the days to flowering, flowering period, flower diameter, plant height, dry and fresh weight of roots and shoots, visual quality, percentage of weeds, water use efficiency, chlorophyll index, chlorophyll a and b but relative water content and stem diameter were not significantly affected by the mulch treatments. The results showed polyethylene and pine leaf mulches had the best effects on most of the traits compared to the other mulch types. Based on these results we can recommend using polyethylene and pine leaves as mulches for planting Gaillardia aristata in arid and semi-arid climate regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural-medicinal plant
  • Mulch
  • sustainable development
  • Urban landscape
  • Water Saving