تأثیر کودهای پتاسیمی بر محتوای کلروفیل گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) در خاک آلوده سرب و کادمیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم مهندسی خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم مهندسی خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر منابع مختلف پتاسیم در خاک‌های آلوده به سرب و کادمیوم و تأثیر آن‌ها بر فرآیند فتوسنتز از طریق بررسی تغییر محتوای کلروفیل در گیاه دارویی اسطوخودوس می‌باشد. این پژوهش شامل دو آزمایش مستقل به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار می‌باشد. در آزمایش اول دو فاکتور کودهای پتاسیمی (کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم در دو سطح 55 و 110 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک به همراه شاهد) و کلرید کادمیوم (سطوح: صفر و 15 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم خاک) اعمال گردید. فاکتورها در آزمایش دوم شامل کودهای پتاسیمی، مشابه آزمایش اول و نیترات سرب (سطوح: صفر و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) بود. تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که کودهای پتاسیمی اثر معنی‌داری بر میزان کلروفیل a، b و کل دارند. نتایج نشان داد در خاک‌ آلوده به کادمیوم و سرب، محتوای کلروفیل به طور معنی‌داری نسبت به خاک غیرآلوده کاهش می‌یابد، نتایج همچنین بیانگر آن است که در خاک آلوده به کادمیوم، بیشترین میزان کلروفیل کل در سطح 110 میلی‌گرم بر کیلوگرم کلرید پتاسیم به دست آمد که نسبت به سطح شاهد 70% افزایش معنادار نشان داد. نتایج تجزیه­های آزمایشگاهی موید آن است که در خاک آلوده به سرب، بیشترین میزان کلروفیل a در سطح 110 میلی‌گرم بر کیلوگرم کلریدپتاسیم حاصل شد که نسبت به سطح شاهد 71% افزایش معنادار نشان داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد کاربرد کودهای پتاسیمی می‌تواند در افزایش میزان کلروفیل مؤثر باشد که دراین‌بین، تأثیر کود کلریدپتاسیم بیشتر از دو کود دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of potassium fertilizers on chlorophyll content of medicinal plant lavender (Lavendula officnalis L.) in a lead and cadmium contaminated soil

نویسندگان [English]

  • Zohre Mohamadiyan 1
  • Ahmad Gholamalizadeh 2
  • Maryam Ghorbani 2
  • Zaynab Mohkami 3
1 Msc Graduate of Soil Sciences, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of soil sciences, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of different sources of potassium in soils contaminated with lead and cadmium and their effect on photosynthesis by investigating changes in chlorophyll content in lavender (Lavandula officinalis L.). This study consisted of two independent factorial experiments in a completely randomized design with three replications. In the first experiment, two factors of potassium fertilizers (potassium chloride, potassium sulfate and potassium nitrate were applied at two levels of 55 and 110 mg kg-1 soil along with control) and cadmium chloride (0 and 15 mg kg-1 soil). In the second experiment, the factors included potassium fertilizers, similar to the first experiment, and lead nitrate (0 and 100 mg kg-1 soil). Analysis of variance of data showed that potassium fertilizers have a significant effect on the amount of chlorophyll a, b and total chlorophyll. The results showed that in soil contaminated with cadmium and lead, the chlorophyll content decreases significantly compared to uncontaminated soil. The results also indicated that in soils contaminated with cadmium, the greatest amount of total chlorophyll was obtained at the level of 110 mg kg-1 of potassium chloride, which showed a significant increase of 70% over the control level. The results of laboratory analyzes confirm that in lead contaminated soils, the greatest amount of chlorophyll a was obtained at the level of 110 mg kg-1 of potassium chloride, which showed a significant increase of 71% over control; Therefore, it seems that the use of potassium fertilizers may be effective in increasing the amount of chlorophyll, in which the effect of potassium chloride fertilizer is greater than that of the other two fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium chloride
  • Chlorophylls a and b
  • Lead nitrate
  • Medicinal plant
  • Potassium chloride