اثر فسفر و پتاسیم بر روند رشد و عملکرد همیشه بهار (.Calendula officinalis L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

تغذیه مطلوب گیاهان و کاهش اثر کمبود عناصر غذایی مهم، یکی از عوامل موثر بر تولید گیاهان به شمار می­رود. اطلاعات ما در مورد اثر عناصر غذایی بر تولید گیاهان دارویی اندک است. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام شد. عوامل آزمایشی شامل: 4 سطح کود فسفره (p 2O5) به صورت صفر (شاهد)، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار از منبع فسفات آمونیوم و 4 سطح کود پتاسه (K2O) به صورت صفر (شاهد)، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع نیترات پتاسیم بود. نتایج نشان داد که روند تغییرات شاخص­های رشد در سطوح مختلف پتاسیم و فسفر تا حدودی یکسان بود، ولی سطوح پتاسیم تاثیر بیشتری بر میانگین شاخص­های رشد نشان داد. تنها در سطح 120 کیلوگرم فسفر و در سطوح مختلف پتاسیم روند سرعت رشد نسبی متفاوت از سایر تیمارها بود. کاربرد توام 80 و 150 کیلوگرم فسفر و پتاسیم حداکثر عملکرد دانه و گل خشک را تولید کرد که با تیمار 80 و 100 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی­داری نداشت. به طور کلی، کاربرد پتاسیم بر بیشتر صفات موثر بود و اثر فسفر چندان بر روند رشد آشکار نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Phosphorus and Potassium on the Growth and Yield of Pot Marigold (Calendula officinalis L.)

نویسنده [English]

  • Mohammad Sedghi
Department of Plant Production and Genetics, College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Plant nutrition and reduction of element deficiency is one of the most important affecting factors on plant production. Our knowledge about the effect of nutritional elements on medicinal plants is rare. In order to determining these effects, a factorial experiment as randomized complete block design conducted on research farm of  university of Mohaghegh Ardabili. Treatments were four phosphorus fertilizer (P2O5) including 0, 40, 80 and 120 Kg ha-1 from the source of ammonium phosphate and four potassium fertilizer (K2O) as 0, 50, 100 and 150 Kg ha-1 from the source of potassium nitrate. Results showed that variation in growth indices trend was approximately similar in all potassium and phosphorus levels, but K2O had the major effects on the mean of growth indices. Solely P2O5 at 120 Kg ha-1 in different K2O levels had the various trend in relative growth rate in comparison to other treatments. The highest yield of grain and dry flowers was seen in the mixture of 80 and 150 Kg ha-1 P2O5 and K2O respectively, but had no significant difference with 80 and 100 Kg ha-1. In conclusion, using of K2O had more great effects on studied traits and effect of P2O5 was negligible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Element absorption affinity
  • Growth indices
  • Plant nutrition
  • Yield