ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی ژنوتیپ های مختلف انبه (Mangifera indica L) جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

انبه از مهم ترین میوه های گرمسیری دنیاست که دارای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای متعدد و خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشند. در این تحقیق 29 ژنوتیپ از انبه‌های بومی مناطق مختلف جنوب ایران جمع‌آوری و بر اساس میزان خواص آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در آزمایشگاه پژوهشکده زیست‌فناوری کشاورزی دانشگاه زابل در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌های مختلف انبه و محیط جمع آوری انبه بر اساس میزان فنل، فلاونوئید و خواص آنتی‌اکسیدانی مختلف بودند. بیشترین میزان فلاونوئید (176/65 میلی گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی و 122/15 میلی گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های هلو و خنیزی بود. بیشترین میزان فنل (11/232 و 10/664 میلی-گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های زاپاک و خنیزی بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (55/240 و 50/873 میکروگرم در میلی‌لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های هلو و خاروست بود. بر اساس منطقه محل جمع-آوری انبه ها، بیشترین میزان فلاونوئید (76/679 و 65/126 میلی گرم در گرم عصاره هیدرو الکلی) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های انبه منطقه جیرفت و رودان بود. بیشترین میزان فنل (6/4783 و 6/4534 میلی گرم در گرم وزن تر برگ) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های انبه منطقه رودان و منوجان بود. بیشترین میزان خواص آنتی‌اکسیدانی (43/144 و 42/673 میکروگرم در میلی لیتر) به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های انبه منطقه رودان و جیرفت بود. در بین غلظت‌های مختلف عصاره، مؤثرترین غلظت، 64 میکروگرم در میلی لیتر بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که انبه‌های منطقه رودان و سپس جیرفت دارای بیشترین میزان خواص آنتی اکسیدانی بوده و با افزایش غلظت عصاره هیدروالکلی خاصیت آنتی اکسیدانی آن ها نیز بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antioxidant Properties and Phenolic Compounds of Different Mango (Mangifera indica L.) Southern Iran

نویسندگان [English]

  • Bahman Fazeli nasab 1
  • Leila Fahmide 2
1 Research Dep. of Agronomy and Plant Breeding, Center of Agricultural Research, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Dep. of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Mango is one of the most important tropical fruits in the world. It has many phenolic compounds, flavonoids, and antioxidants. Therefore, 29 genotypes of native mangoes in different regions of in southern of Iran (Kerman and Hormozgan) were collected and evaluated based on the amount of antioxidant, phenolic and flavonoid compounds in the laboratory of Agricultural Biotechnology Research Institute, University of Zabol in 2017. The results of analysis of variance showed that different mango genotypes and mango collection regions were affected on phenol, flavonoids and antioxidant properties. The most amount of flavonoids (176.65 mg/g of hydro alcoholic extract and 122.15 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to helov and Kn genotypes, respectively. The most phenol (11.232 and 10.664 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to Zapak and Kn genotypes. The most antioxidant properties (55.240 and 50.873 micrograms per milliliter) belonged to helov and kharvst genotypes, respectively. Based on the area where the mangoes were collected, the most amount of flavonoids (76.679 and 65.126 mg/g of hydro alcoholic extract) belonged to the mango genotypes of Jiroft and Rodan. The most phenol (6.4783 and 6.4534 mg/kg of fresh weight) belonged to Rodan and Manojan mango genotypes, respectively. The highest antioxidant properties (43.144 and 42.667 μg/ml) belonged to Rodan and Jiroft mango genotypes, respectively. Among the different concentrations of the extract, the most effective concentration was 64 μg/ml. Overall, the results showed that Mangoes in Rodan and Jiroft area had the highest antioxidant properties and increased their antioxidant properties by increasing the concentration of hydro alcoholic extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dpph
  • Phenol
  • Flavonoid
  • Hydro-alcohol
  • Plant Extract